دبستان1

تعداد جلد کتاب 823

دبستان2

تعداد جلد کتاب 0

متوسطه1

تعداد جلد کتاب 64

متوسطه2

تعداد جلد کتاب 132

پزشکی/مشاوره

تعداد جلد کتاب 114